Logo
Máte otázky? Zavolajte nám!
Po-Pi: 8:30-16:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 400,00 EUR a máte dopravu ZADARMO

DOPRAVA ZADARMO

Doprava zadarmo
Pri objednávke nad 400€

 Quatro - jednoduchý nákup na splátky

SLEDUJTE NÁS

  

Staňte sa našim fanúšikom

KAMENNÁ PREDAJŇA

Radi Vás privítame v našej kamennej predajni, kde si môžete nami ponúkaný tovar obzrieť naživo.

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 8:30-16:30
Obedňajšia prestávka: 12:00-12:30
So: 9:00-12:00

Výdaj tovaru -  Po-Pi: 8:30-15:30

Adresa predajne:
Malodvornícka cesta 209/2
929 01 Dunajská Streda

 

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Článok I.

Všeobecné ustanovenia 

I.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") obchodnej spoločnosti ABLER, s.r.o., so sídlom Malodvornícka 22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44499396 (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a a každou osobou, ktorá je spotrebiteľom a je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim, prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na adrese www.abler.sk (ďalej len “webová stránka). Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

ABLER, s.r.o.,
Malodvornícka 22, 929 01
Dunajská Streda
IČO: 44499396
DIČ: 2022723340
IČ DPH: SK2022723340
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 22939/T
Telefón: +421 917 280 411
Email: obchod@abler.sk

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 Trnava 1
Tel.č. 033/321 25 27
Fax: 033/321 25 23

I.2 Na účely týchto VOP sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej alebo inej spotrebiteľskej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ak kupujúci pri nákupe uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa, nie spotrebiteľa, pokiaľ neinformuje Predávajúceho inak). Právne vzťahy medzi Predávajúcim a osobou, ktorá nie je spotrebiteľom sa riadia osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi. 

I.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „Tovar“) uzavretá v zmysle článku 2. týchto VOP (ďalej len „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne na základe Elektronickej objednávky v Internetovom obchode sa považuje za kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“). 

I.4 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru alebo objednaním služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho súvisiace s nákupom tovaru, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie aj v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Aktuálne znenie VOP je k dispozícii na webovej stránke www.abler.sk 

I.5 Majiteľom všetkých práv k fotografiám je ABLER, s.r.o. Použitie fotografií bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je dovolené. 

I.6 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Termíny a definície

Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové potvrdenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Elektronickú objednávku je možné vykonať na webovej stránke www.abler.sk predávajúceho.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Objednávkou sa rozumie aj telefonická objednávka, objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho za predpokladu, že kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom elektronickej objednávky.

Elektronická objednávka obsahuje informácie o kupujúcom a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa kupujúcemu automaticky vystaví faktúra na zaplatenie kúpnej ceny. Pri osobnom odbere tovaru je však kupujúcemu daná možnosť úhrady aj priamo na mieste pri odbere tovaru.

V prípade ak kupujúci nevyužije možnosť elektronického objednania tovaru, alebo vykoná objednávky telefonicky, mailom alebo poštou na adresu predávajúceho, kupujúci zašle predávajúcemu cenovú ponuku emailom.

Produkt je tovar, ktorý má predávajúci štandardne v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

Článok II.

Kúpna zmluva, predmet kúpnej zmluvy

II.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a služby súvisiace s dodaním produktu, previesť na kupujúceho za nižšie uvedených podmienok vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho za tovar či služby uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu.

II.2 Kúpna zmluva vzniká na základe písomného potvrdenia elektronickej objednávky, zaslaného formou emailovej správy kupujúcemu a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

II.3 Všetky prijaté elektronické objednávky formou vyplneného objednávkového formulára sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. 

II.4 K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného elektronického potvrdenia prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že tovar bola zadaný do výroby alebo na odoslanie. 

II.5 V prípade elektronickej objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde. 

II.6 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. 

II.7 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je aj kupujúcemu zaslaná cenová ponuka vyhotovená predávajúcim na základe jej telefonickej či emailovej objednávky. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy v tomto prípade dochádza elektronickým písomným potvrdením cenovej ponuky kupujúcim. V prípade takejto objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. Ak dôjde k omeškaniu kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20,- EUR. 

II.8 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho. 

II.9 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsili, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný umožniť odber tovaru kupujúcemu v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. 

Článok III.

Miesto plnenia 

III.1 Miestom plnenia je miesto prevzatia tovaru kupujúcim alebo miesto odovzdania tovaru prepravcovi stanovenému v objednávke, vzájomne odsúhlasené podľa dopravných dispozícií predávajúcim a kupujúcim, tzn: 

 • sklad predávajúceho, ktorý je miestom osobného odberu
 • sklad predávajúceho, kde predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi – prepravnej firme k doprave ku kupujúcemu a tovar je zjavne označený ako dodávka pre kupujúceho
 • sklad výrobcu, kde predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi – prepravnej firme k doprave ku kupujúcemu a tovar je zjavne označený ako dodávka pre kupujúceho.

III.2 Kupujúci berie na vedomie, že vykladanie tovaru v mieste plnenia si zabezpečuje vlastnými silami a na vlastné náklady kupujúci. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu za účelom riadneho dodania tovaru potrebnú súčinnosť alebo takúto súčinnosť zabezpečiť.

III.3 Ak sa dohodnú predávajúci a kupujúci na dodaní tovaru na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný zabezpečiť vstup a príchod na miesto určenia, ako aj vymedziť miesto, na ktorom je možné tovar zložiť, pričom musí ísť o miesto, kde je vyloženie tovaru možné a reálne, a kde zdravie a bezpečnosť zamestnancov predávajúceho (prípadne dopravcu) a príjemcu tovaru nebude ohrozená, ako aj o miesto, na ktorom vyloženiu tovaru nebudú brániť obmedzenia dané pravidlami o cestnej premávke, nevhodné terénne podmienky a pod. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, aby v dohodnutý deň dodania tovaru bola zabezpečená vykládka tovaru zo strany kupujúceho a tovar prevzala kompetentná oprávnená osoba na prevzatie tovaru, pričom identifikačné údaje tejto osoby je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne minimálne 2 dni pred dodaním.

III.4 Ak nezaistí kupujúci miesto určenia podľa vyššie uvedeného, ako aj nevyhnutnú súčinnosť (tzn. neprítomnosť osoby oprávnenej k vyloženiu, bezdôvodné odmietnutie prevzatia, nezaistenie vykládky atď.), nie je predávajúci (prípadne dopravca) povinný tovar vydať pre vyloženie a všetky náklady súvisiace s takým márnym dodaním, ako aj náklady spojené s opakovaným dodaním je povinný uhradiť kupujúci. Prípadný nárok na náhradu škody alebo ušlý zisk predávajúceho voči kupujúcemu tým nie je dotknutý.

Článok IV.

Objednanie tovaru

IV.1 Všetky ponuky tovaru zo strany predávajúceho sú nezáväzné.

IV.2 Predávajúci potvrdzuje dodanie tovaru (objednávku) až na základe zaslanej alebo potvrdenej objednávky kupujúceho a podľa podmienok daných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overenie údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom, ako napríklad písomne (e- mailom, dopisom) alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať k objednávke, ktorej autorizáciu požadovaným spôsobom kupujúci odmietne vykonať. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky.

IV.3 Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie objednávky z vážnych prevádzkových dôvodov alebo v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich dodávok Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný.

IV.4 Objednávky prijíma obchodné oddelenie predávajúceho:

 • emailom na e-mailovú adresu obchod@abler.sk,
 • emailom na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke predávajúceho,
 • písomne na adresu predávajúceho ABLER, s.r.o., Malodvornícka 209/2, 929 01 Dunajská Streda,

IV.5 Registráciu objednávky zasiela predávajúci informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka zaslaná alebo ktorá je kupujúcim v objednávke uvedená. Potvrdenie akceptácie objednávky a dodanie tovaru predávajúci potvrdí zaslaním potvrdenej objednávky, potvrdením s prípadnými výhradami (protinávrh) alebo samostatným dokumentom.

IV.6 Obsahom objednávky musí byť presný názov tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, požadované množstvo, kompetentnú osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru a jej identifikačné údaje, spôsob dodania a dopravné dispozície, prípadne číslo ponuky predávajúceho a dátum ponuky, ak bola objednávka uskutočnená na základe ponuky predávajúceho, či číslo kupujúceho (pravidelný zákazník) alebo kúpnej zmluvy s dátumom jej uzatvorenia, ak je uzatvorená.

IV.7  Kontrola a záväznosť objednávky stenových lamiel rezaných na mieru

Kupujúci je povinný po odoslaní objednávky cez elektronický obchod v doručenom potvrdení objednávky skontrolovať správnosť všetkých zadaných údajov a to hlavne rozmery, množstvá, farba a v prípade ak je niektorý nesprávny, písomne požiadať predávajúceho o jeho úpravu ešte pred úhradou zálohovej platby. Úhradou zálohovej platby kupujúci potvrdzuje správnosť všetkých údajov a objednávka sa stáva záväznou.

Kupujúci úhradou zálohovej platby tiež potvrdzuje, že je oboznámený s dekorovým zobrazením, farebnosťou a povrchovou štruktúrou materiálov v odoslanej objednávke.

Článok V.

Podmienky pre storno objednávky a vrátenie tovaru

V.1 Prípadné storno objednávky je možné vykonať pri hodnote stornovaného alebo vracaného tovaru do 2000,- € bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vrátane:

 • pred potvrdením objednávky predávajúcim alebo potvrdenia protinávrhu kupujúcim je možné objednávku stornovať (e-mailom, dopisom alebo telefonicky) bez akýchkoľvek sankcií či úhrad,
 • po potvrdení objednávky pred vyskladnením (odovzdaním k preprave) je možné objednávku stornovať len v písomnej forme (e-mailom, dopisom), kupujúci je však povinný uhradiť administratívny poplatok vo výške 40,- € bez DPH,
 • po vyskladnení (odovzdaní k preprave) či prevzatí tovaru kupujúcim je možné objednávku stornovať len po vzájomnej písomnej dohode kupujúceho a predávajúceho s tým, že ak bude storno zo strany predávajúceho akceptované, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dodávkou či začatou dodávkou tovaru, tj. náklady na dopravu, spätnú prepravu, administratívny poplatok vo výške 40,- € bez DPH a ďalej paušálnu náhradu nákladov vo výške 10 % z ceny stornovaného tovaru bez V tomto prípade je možné storno objednávky vykonať len v lehote 3 dní od vyskladnenia (odovzdania k preprave) či prevzatí tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoužitý.

V.2 Prípadné vrátenie tovaru je možné vykonať pri tovare v sortimente predávajúceho v hodnote stornovaného alebo vráteného tovaru do 2000,- € bez dane s pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vrátane je možné tovar vrátiť len po vzájomnej písomnej dohode kupujúceho a predávajúceho s tím, že ak bude storno zo strany predávajúceho akceptované, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dodávkou náklady na dopravu, spätnú prepravu, administratívny poplatok vo výške 40,- € bez DPH a ďalej paušálnu náhradu nákladov vo výške 20 % z ceny stornovaného tovaru bez DPH. V tomto prípade je možné storno objednávky vykonať iba v lehote 30 dní od vyskladnenia (odovzdania k preprave) či prevzatí tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoužitý.

V.3 Akceptácia storna objednávky po dodaní tovaru kupujúcemu je zo strany predávajúceho podmienená kontrolou fyzického stavu tovaru pred začatím spätnej prepravy. Spôsob kontroly bude súčasťou vzájomnej písomnej dohody kupujúceho a predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že tovar rozbalený, poškodený, znečistený alebo skladovaný u kupujúceho dlhšie ako 3 mesiace nie je možné predávajúcemu vrátiť.

V.4 V prípade storna objednávky po dodaní tovaru kupujúcemu či prevzatí tovaru kupujúcim berie kupujúci na vedomie, že naloženie tovaru v mieste plnenia, ktorého sa týka storno objednávky, si zaisťuje vlastnými silami a na vlastné náklady kupujúci.

V.5 Zmeny a zrušenie objednávky pri službe poreze stenových lamiel

Zmeny v objednávke, prípadne jej zrušenie je možné z výrobných dôvodov prijať najneskôr následujúci pracovný deň (do 10. hodiny) po písomnom potvrdení zaregistrovania úhrady zálohovej platby predávajúcim. Zmeny objednávky uskutočnené písomne (e-mail: obchod@abler.sk ) najneskôr na druhý pracovný deň (do 10. hodiny) po písomnom potvrdení zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim sú spoplatnené manipulačným poplatkom 15 €. Zrušenie objednávky po 10. hodine druhého dňa od písomného potvrdenia zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim sú spoplatnené storno poplatkom vo výške 100% prijatej zálohovej platby.

V.6  Tovar upravovaný na mieru, ako narezané lamely na požadovanú dlžku, nie je možné vrátiť. Nemôžete vrátiť tovar, ktorý ste objednávali špeciálne pre vás a štandardne ho nepredávame.

Článok VI.

Kúpna cena a platobné podmienky

VI.1 Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru, v eurách s DPH podľa aktuálneho cenníka predávajúceho v čase odoslania objednávky, či uzavretia kúpnej zmluvy, alebo cena tovaru podľa ponuky zaslanej predávajúcim, s uvedením dátumu platnosti takejto cenovej ponuky. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny cien, a to v nadväznosti na vývoj (zmenu) vstupných cien surovín použitých na výrobu tovarov alebo zmenu kurzu eura voči mene výrobcu tovaru.

VI.2 Súčasťou kúpnej ceny, ak nie je v ponuke uvedené inak, nie sú náklady na dopravu do miesta určeného kupujúcim. Dopravné je kalkulované osobitne podľa cenníka zmluvného dopravcu a kupujúci sa zaväzuje náklady na dopravu uhradiť oproti vystavenej faktúre. Ak objednávka potvrdená vrátane ceny za dopravu a kupujúci potom písomne (e-mailom, dopisom) požiada o dodanie tovaru v niekoľkých dielčích dodávkach, je kupujúci povinný tieto prepravné viacnáklady predávajúcemu uhradiť proti faktúre vystavenej kupujúcemu za takéto dielčie dodania. Tieto viacnáklady je kupujúci bez ďalšej akceptácie povinný uhradiť.

VI.3 Ak je dohodnuté, že kúpna cena tovaru zahŕňa aj jeho dopravu do miesta určenia, rozumie sa tým iba doprava pri jednorazovom odbere objednaného tovaru. Náklady na dopravu každého ďalšieho alebo čiastočného plnenia (dodania) je povinný uhradiť kupujúci podľa cenníka zmluvného dopravcu oproti vystavenej faktúre.

VI.4 Cena tovaru bude kupujúcemu fakturovaná faktúrou, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu. Kupujúci je povinný platiť fakturované čiastky predávajúcemu v lehotách splatnosti uvedených na faktúrach. 

VI.5 Formy úhrady kúpnej ceny sú stanovené nasledovne:

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na predajnom mieste Predávajúceho 
 2. platba platobnou kartou pri prevzatí tovaru na predajnom mieste Predávajúceho
 3. platba na zálohovú faktúru (platba vopred prevodom na účet Predávajúceho) Vystavenú zálohovú faktúru zašle predávajúci kupujúcemu k uhradeniu na základe prijatia objednávky. Platba kupujúceho je považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. Potom je tovar uvoľnený zo skladu. Platba vopred nezakladá nárok kupujúceho na akúkoľvek zľavu z kúpnej ceny.
 4. platba na dobierku, tj. v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru od dopravcu (platba pri prevzatí tovaru)
 5. platba platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe platobnou kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments s.r.o. po dokončení transakcie.  

Platba kupujúceho je uskutočnená v okamihu preberania tovaru od kupujúceho. Platba v hotovosti nezakladá nárok kupujúceho na akúkoľvek zľavu z kúpnej ceny.

VI.6 Pri platbe v hotovosti Predávajúci postupuje v zmysle zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.

VI.7 Doklad o kúpe vystavený Predávajúcim, ktorý bude poskytnutý Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň I ako daňový doklad a dodací list. 

VI.8 V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek fakturovanej čiastky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zákonný úrok z omeškania vo výške upravenej príslušnými právnymi predpismi, za každý začatý deň omeškania až do úplného uhradenia dlžnej čiastky.

VI.9 Omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, jej časti resp. poplatkov spojených s dodaním tovaru v plnej výške viac ako 30 kalendárnych dní, predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúcemu v takomto prípade vzniká právo, nie však povinnosť, odstúpiť od Kúpnej zmluvy, resp. čiastočného plnenia, ku ktorému sa omeškanie vzťahuje. Ak Predávajúci využije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, zmluvné strany sú povinné vrátiť si už navzájom poskytnuté plnenia, tj. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu dodaný Tovar. Predávajúci má právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním Kupujúceho do výšky, ktorá nie je krytá úrokmi z omeškania resp. zmluvnou pokutou.

VI.10 Kupujúci berie na vedomie, že ak sa dostane do omeškania s úhradou zálohovej faktúry, posúva sa termín dodania tovaru primerane na ďalší vhodný termín podľa kapacitných (prípadne dopravných) možností predávajúceho. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, nemôže byť predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru alebo služby.

VI.11 Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby z titulu prípadných nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov voči predávajúcemu. Nie je tiež oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho započítať svoje vlastné pohľadávky alebo pohľadávky postúpenej tretími osobami proti pohľadávkam predávajúceho.

VI.12 Ak nastanú pochybnosti o termíne doručenia faktúry kupujúcemu (ak nedostane kupujúci faktúru, dôjde k jej strate a ) platí, že zálohová faktúra bola doručená pri potvrdení objednávky predávajúcim alebo podpisom kúpnej zmluvy, faktúra pri podpise dodacieho listu alebo preberacieho protokolu. Kupujúci môže požiadať o vystavenie opisu faktúry - daňového dokladu, táto skutočnosť však nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ak nie je písomne dohodnuté inak.

VI.13 Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva k predávanému tovaru (výhrada vlastníctva), vlastnícke právo kupujúceho k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného uhradenia kúpnej ceny vrátane DPH a prípadných zmluvných pokút alebo sankcií za omeškanie so zaplatením kúpnej ceny.

Článok VII.

Dodacie podmienky

VII.1 Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy (doručením potvrdenej objednávky predávajúceho kupujúcemu). V prípade, že je tovar na sklade, je expedovaný – odovzdaný dopravcovi a dodacia lehota je do 14 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania (dodacej lehote) alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným, ktorý je schopný dodať v kratšej lehote. Tovar bude dodaný podľa vzájomne dohodnutých dopravných dispozícií, na adresu (miesto plnenia) uvedenú v objednávke ako miesto určenia (miesto plnenia, dodania), odsúhlasené v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.

VII.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné omeškanie s termínom dodania, ktoré je zapríčinené vyššou mocou alebo nepredvídateľnými okolnosťami na strane dopravcu, ako je porucha dopravného prostriedku, nepriechodnosť komunikácie, cestné zápchy a pod.

VII.3 Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať v dohodnutom termíne dodania (dohodnutej a predávajúcim potvrdenej dodacej lehote). Ak si kupujúci neodoberie tovar najneskôr do 14 pracovných dní po dohodnutom termíne dodania, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každý začatý deň omeškania s odberom (vyzdvihnutím) tovaru až do úplného vyzdvihnutia objednaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho účtovať kupujúcemu skladné, či prípadne vzniknutú škodu alebo ušlý zisk.

VII.4 Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená okamihom, keď predávajúci v súlade s dopravnými dispozíciami odovzdá tovar prvému prepravcovi na prepravu do miesta určenia alebo umožní kupujúcemu alebo tretej osobe splnomocnenej kupujúcim nakladať s tovarom. Ak bude dohodnuté ako miesto určenia sklad alebo prevádzkareň predávajúceho, platí, že kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba prevezme tovar v sklade alebo prevádzke predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v nadväznosti na dohodnutý spôsob dodania, a to v okamihu, keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu alebo v okamihu, kedy je kupujúcemu alebo tretej oprávnenej osobe splnomocnenej kupujúcim umožnené nakladať s tovarom.

VII.5 Predávajúci bude dodávať tovar v obvyklom obale zodpovedajúcom druhu tovaru (ochranné fólie, škatule, identifikačné a viazacie pásky a ), umožňujúce bezpečnú prepravu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

VII.6 Kupujúci je povinný upraviť jednotlivé množstvo predmetu zmluvy v písomnom pokyne na dodanie na celé balenia Ak tak neurobí, je oprávnený tak urobiť predávajúci s tým, že objednávku tovaru zaokrúhli na celé balenia smerom hore.

VII.7 Tovar je dodávaný s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci splní riadne svoj záväzok dodať tovar, tzn., že tovar bude predávajúcim odovzdaný a kupujúcim prevzatý na základe zhodných vyhlásení strán uskutočnených v dodacom liste.

VII.8 Náklady na prepravu tovaru pri vývoze do zahraničia nie sú súčasťou kúpnej ceny Skutočné náklady na prepravu sú vyúčtované kupujúcemu podľa cenníka dopravcu a kupujúci je povinný tieto náklady oproti vystavenej faktúre uhradiť. Spôsob a cena dopravy je individuálna.

VII.9 Štandardná dodacia lehota stenových lamiel a ďalšieho tovaru vyrábaného na mieru je zvyčajne 6 až 15 pracovných dní od zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim.

Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na krátkodobé predĺženie dodacej lehoty.

VII.10 Kvalita vyhotovenia porezu z dlžky lamiel

Napriek najvyššej snahe zabezpečiť maximálne kvalitný porez lamiel, môžu obsahovať nečistoty (prach, piliny...) alebo drobné nerovnosti pri hranách. Toto však nemá žiadny vplyv na kvalitu výrobku a takýto polotovar je potrebné kupujúcim dočistiť (suchou hadnrou, vysávačom) svojpomocne.

Predávajúci zaručuje presnosť skrátenia stenových lamiel +-2 mm.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

VIII.1 Reklamovať je možné len Tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

VIII.2 Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka.

VIII.3 Kupujúci je povinný po dobu trvania záruky dodržovať odporúčané zásady skladovania tovaru, manipulačné a aplikačné (inštalačné) postupy a technické  obmedzenia  plynúce  zo sprievodných dokumentov (listiny obsahujúce postupy k nakladaniu s tovarom, riadnemu užívaniu, technickou špecifikáciou ). Hlavné zásady skladovania a manipulácie s tovarom sú nasledujúce: 

 1. tovar musí byť uložený na vhodnom skladovacom priestore pri teplotách 5° - 30° Celzia, relatívnej vlhkosti 0 – 50%;
 2. tovar nesmie byť v priebehu skladovania vystavený prípadnému pôsobeniu biologických činiteľov (vegetácia, plesne, baktérie, hlodavce );
 3. tovar nesmie byť v priebehu skladovania vystavený priamemu pôsobeniu slnečného svetla a prachovému spadu;
 4. tovar musí byť po celú dobu skladovania a manipulácie uložený v neporušenom originálnom obale;
 5. tovar nesmie byť v priebehu skladovania a manipulácie nadmerne zaťažovaný rovnakým alebo iným tovarom či zaťažením, pričom za nadmerné sa považuje také zaťaženie, ktoré vyvolá zmenu pôvodného tvaru tovaru;
 6. tovar, ktorý obsahuje adhéznu vrstvu určenú pre aktiváciu tlakom nesmie byť ukladaný ani manipulovaný spôsobom, ktorý by mohol túto adhéznu vrstvu v priebehu skladovania aktivovať;
 7. tovar musí byť manipulovaný spôsobom, pri ktorom nedôjde k porušeniu originálneho obalu, najmä nesmie byť vláčený alebo ťahaný po akomkoľvek podklade;

V prípade porušenia vyššie uvedených zásad záruka zaniká.

Záruka taktiež zaniká v prípade, ak nie je dodržaný technologický postup prípravných prác a použitých materiálov pred začatím obkladaní fasády, popis ktorého je dostupný aj na internetových stránkach predávajúceho.

Článok IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

IX.1 V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, vrátane Objednávky v Internetovom obchode,  má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

IX.2  Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku týchto IX.1 VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: ABLER, s.r.o., so sídlom Malodvornícka 22, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho: obchod@abler.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je k dispozícii pre Kupujúceho na internetovej stránke Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku IX.1 týchto VOP.

IX.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku IX.1. týchto VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú Náklady na dodanie; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku tým nie je dotknuté. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Bez ohľadu na lehotu na vrátenie platieb Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platby podľa tohto článku týchto IX.3. VOP budú Predávajúcim uhradené v prospech Kupujúceho až po doručení vracaného Tovaru Predávajúcemu podľa článku IX.4. týchto VOP alebo po tom, čo Kupujúci predloží Predávajúcemu doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Úhrada platieb podľa tohto článku IX.3. týchto VOP bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, okrem prípadu, ak sa Kupujúci s Predávajúcim dohodli na inom spôsobe úhrady platieb Kupujúcemu bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

IX.4 Po uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku IX.1. týchto VOP alebo súčasne s ním môže Kupujúci vrátiť Tovar osobne v ktoromkoľvek predajnom mieste Predávajúceho alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: ABLER,s.r.o., so sídlom Malodvornícka 22, 929 01 Dunajská Streda. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný Kupujúcim na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti. V prípade, ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

IX.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku:

 1. predaj Tovaru, ktorého Kúpna cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy; 
 2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho Kupujúceho; 
 3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; 
 4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; 
 6. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal. 

IX.6 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov. 

Článok X.

Informácie o spracovaní osobných údajov

X.1 Spoločnosť, ktorá je Správcom osobných údajov, spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "Nariadenie"), osobné údaje zákazníkov (kupujúcich) a záujemcov o výrobky a služby spoločnosti (ďalej len "Zákazníci").

X.2 Predávajúci využíva zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

X.3 Osobné údaje sa musia spracovať za účelom identifikácie strán a plnenie zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenie a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje:

 1. článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a
 2. článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany.

X.4 Osobné údaje budú spracovávané Spoločnosťou za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie po dobu dlhšiu.

X.5 Zákazníci majú podľa Nariadenia právo:

 1. požadovať od Spoločnosti informáciu, aké osobné údaje o zákazníkovi Spoločnosť eviduje,
 2. vyžiadať si u Spoločnosti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 3. požadovať od Spoločnosti vymazanie týchto osobných údajov, tento výmaz Spoločnosť uskutoční, ak nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami Spoločnosti,
 4. na účinnú súdnu ochranu, ak má Zákazník za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 5. na prenosnosť údajov,
 6. požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 7. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 8. namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

X.6 Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany údajov sú prístupné pod odkazom  www.abler.sk/ochrana-osobnych-udajov  dostupnom v internetovom obchode.

Článok XI.

Alternatívne riešenie sporov

XI.1   Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

Vážení zákazníci - kupujúci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
 

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@abler.sk

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

XII.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ak v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim nebolo dohodnuté inak. V ostatných veciach platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka resp. Občianskeho zákonníka, ako aj zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode znení neskorších predpisov a zákona č. 18/20018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

XII.2 Platné a účinné znenie VOP je kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho (www.abler.sk) a tiež na každom predajnom mieste predávajúceho.

XII.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. 

XII.4 Kupujúci pred uskutočnením, resp. odoslaním objednávky je povinný sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP platných a účinných v čase uskutočnenia, resp. odoslania objednávky.Uskutočnením resp. odoslaním Objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po uskutočnení, resp. odoslaní Objednávky, ak mu ich Predávajúci zašle.

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 08. 04. 2021.

Aktualizované: 6.12.2022

Marian Bartalos

konateľ spoločnosti

Všeobecné obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

Článok I.

Všeobecné ustanovenia


I.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") obchodnej spoločnosti ABLER, s.r.o., so sídlom Malodvornícka 22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44499396 (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a pdnikajúcou fyzickou osobou alebo právnickou osobou ako kupujúcim, prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na adrese www.abler.sk (ďalej len “webovástránka). Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
ABLER, s.r.o., Malodvornícka 22, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44499396
DIČ: 2022723340
IČ DPH: SK2022723340
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
22939/T
Telefón: +421 917 280 411
Email: obchod@abler.sk
Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 Trnava 1
Tel.č. 033/321 25 27
Fax: 033/321 25 23

I.2 Všetky zmluvné vzťahy medi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia týmito VOP. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvorili písomnú rámcovú zmluvu, tá má prednosť pred ustanoveniami VOP. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim výslovne neupravené týmito VOP alebo uzavretou kúpnou zmluvou, sa riadia následne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

I.3 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru alebo objednaním služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho súvisiace s nákupom tovaru, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie aj v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Aktuálne znenie VOP je k dispozícii na webovej stránke www.abler.sk

I.4 Majiteľom všetkých práv k fotografiám je ABLER, s.r.o. Použitie fotografií bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je dovolené.

I.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Termíny a definície

Kupujúcim je každá osoba – fyzická či právnická – ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové potvrdenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Elektronickú objednávku je možné vykonať jedine registráciou na webovej stránke predávajúceho vytvorením užívateľského účtu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Objednávkou sa rozumie aj telefonická objednávka, objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho za predpokladu, že kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom elektronickej objednávky.

Elektronická objednávka obsahuje informácie o kupujúcom a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa kupujúcemu automaticky vystaví faktúra na zaplatenie kúpnej ceny. Pri osobnom odbere tovaru je však kupujúcemu daná možnosť úhrady aj priamo na mieste pri odbere tovaru.

V prípade ak kupujúci nevyužije možnosť elektronického objednania tovaru, alebo vykoná objednávky telefonicky, mailom alebo poštou na adresu predávajúceho, kupujúci zašle predávajúcemu cenovú ponuku emailom.

Produkt je tovar, ktorý má predávajúci štandardne v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

Článok II.

Kúpna zmluva, predmet kúpnej zmluvy

II.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a služby súvisiace s dodaním produktu, previesť na kupujúceho za nižšie uvedených podmienok vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho za tovar či služby uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu.

II.2 Kúpna zmluva vzniká na základe písomného potvrdenia elektronickej objednávky, zaslaného formou emailovej správy kupujúcemu a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

II.3 Všetky prijaté elektronické objednávky formou vyplneného objednávkového formulára sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

II.4 K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného elektronického potvrdenia prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že tovar bola zadaný do výroby alebo na odoslanie.

II.5 V prípade elektronickej objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

II.6 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

II.7 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je aj kupujúcemu zaslaná cenová ponuka vyhotovená predávajúcim na základe jej telefonickej či emailovej objednávky. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy v tomto prípade dochádza elektronickým písomným potvrdením cenovej ponuky kupujúcim. V prípade takejto objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. Ak dôjde k omeškaniu kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20,- EUR.

II.8 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

II.9 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsili, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný umožniť odber tovaru kupujúcemu v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Článok III.

Miesto plnenia

III.1 Miestom plnenia je miesto prevzatia tovaru kupujúcim alebo miesto odovzdania tovaru prepravcovi stanovenému v objednávke, vzájomne odsúhlasené podľa dopravných dispozícií predávajúcim a kupujúcim, tzn.:

 • sklad predávajúceho, ktorý je miestom osobného odberu
 • sklad predávajúceho, kde predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi – prepravnej firme k doprave ku kupujúcemu a tovar je zjavne označený ako dodávka pre kupujúceho
 • sklad výrobcu, kde predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi – prepravnej firme k doprave ku kupujúcemu a tovar je zjavne označený ako dodávka pre kupujúceho.

III.2 Kupujúci berie na vedomie, že vyskladanie tovaru v mieste plnenia si zabezpečuje vlastnými silami a na vlastné náklady kupujúci. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu za účelom riadneho dodania tovaru potrebnú súčinnosť alebo takúto súčinnosť zabezpečiť.

III.3 Ak sa dohodnú predávajúci a kupujúci na dodaní tovaru na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný zabezpečiť vstup a príchod na miesto určenia, ako aj vymedziť miesto, na ktorom je možné tovar zložiť, pričom musí ísť o miesto, kde je vyloženie tovaru možné a reálne, a kde zdravie a bezpečnosť zamestnancov predávajúceho (prípadne dopravcu) a príjemcu tovaru nebude ohrozená, ako aj o miesto, na ktorom vyloženiu tovaru nebudú brániť obmedzenia dané pravidlami o cestnej premávke, nevhodné terénne podmienky a pod.
Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, aby v dohodnutý deň dodania tovaru bola zabezpečená vykládka tovaru zo strany kupujúceho a tovar prevzala kompetentná oprávnená osoba na prevzatie tovaru, pričom identifikačné údaje tejto osoby je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne minimálne 2 dni pred dodaním.

III.4 Ak nezaistí kupujúci miesto určenia podľa vyššie uvedeného, ako aj nevyhnutnú súčinnosť (tzn. neprítomnosť osoby oprávnenej k vyloženiu, bezdôvodné odmietnutie prevzatia, nezaistenie vykládky atď.), nie je predávajúci (prípadne dopravca) povinný tovar vydať pre vyloženie a všetky náklady súvisiace s takým márnym dodaním, ako aj náklady spojené s opakovaným dodaním je povinný uhradiť kupujúci. Prípadný nárok na náhradu škody alebo ušlý zisk predávajúceho voči kupujúcemu tým nie je dotknutý.

Článok IV.

Objednanie tovaru

IV.1 Všetky ponuky tovaru zo strany predávajúceho sú nezáväzné.

IV.2 Predávajúci potvrdzuje dodanie tovaru (objednávku) až na základe zaslanej alebo potvrdenej objednávky kupujúceho a podľa podmienok daných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overenie údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom, ako napríklad písomne (e- mailom, dopisom) alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať k objednávke, ktorej autorizáciu požadovaným spôsobom kupujúci odmietne vykonať. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky.

IV.3 Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie objednávky z vážnych prevádzkových dôvodov alebo v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich dodávok tovaru. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný.

IV.4 Objednávky prijíma obchodné oddelenie predávajúceho:

 • emailom na e-mailovú adresu obchod@abler.sk ,
 • emailom na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke predávajúceho,
 • písomne na adresu predávajúceho ABLER, s.r.o., Malodvornícka 209/2, 929 01 Dunajská Streda,
 • prostredníctvom zmluvných obchodných zástupcov v písomnej forme.

IV.5 Registráciu objednávky zasiela predávajúci informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka zaslaná alebo ktorá je kupujúcim v objednávke uvedená. Potvrdenie akceptácie objednávky a dodanie tovaru predávajúci potvrdí zaslaním potvrdenej objednávky, potvrdením s prípadnými výhradami (protinávrh) alebo samostatným dokumentom.

IV.6 Obsahom objednávky musí byť presný názov tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, požadované množstvo, kompetentnú osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru a jej identifikačné údaje, spôsob dodania a dopravné dispozície, prípadne číslo ponuky predávajúceho a dátum ponuky, ak bola objednávka uskutočnená na základe ponuky predávajúceho, či číslo kupujúceho (pravidelný zákazník) alebo kúpnej zmluvy s dátumom jej uzatvorenia, ak je uzatvorená.

IV.7  Kontrola a záväznosť objednávky stenových lamiel rezaných na mieru

Kupujúci je povinný po odoslaní objednávky cez elektronický obchod v doručenom potvrdení objednávky skontrolovať správnosť všetkých zadaných údajov a to hlavne rozmery, množstvá, farba a v prípade ak je niektorý nesprávny, písomne požiadať predávajúceho o jeho úpravu ešte pred úhradou zálohovej platby. Úhradou zálohovej platby kupujúci potvrdzuje správnosť všetkých údajov a objednávka sa stáva záväznou.

Kupujúci úhradou zálohovej platby tiež potvrdzuje, že je oboznámený s dekorovým zobrazením, farebnosťou a povrchovou štruktúrou materiálov v odoslanej objednávke.

Článok V.

Podmienky pre storno objednávky a vrátenie tovaru

V.1 Prípadné storno objednávky je možné vykonať pri hodnote stornovaného alebo vracaného tovaru do 2000,- € bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vrátane:

 • pred potvrdením objednávky predávajúcim alebo potvrdenia protinávrhu kupujúcim je možné objednávku stornovať (e-mailom, dopisom alebo telefonicky) bez akýchkoľvek sankcií či úhrad,
 • po potvrdení objednávky pred vyskladnením (odovzdaním k preprave) je možné objednávku stornovať len v písomnej forme (e-mailom, dopisom), kupujúci je však povinný uhradiť administratívny poplatok vo výške 40,- € bez DPH,
 • po vyskladnení (odovzdaní k preprave) či prevzatí tovaru kupujúcim je možné objednávku stornovať len po vzájomnej písomnej dohode kupujúceho a predávajúceho s tým, že ak bude storno zo strany predávajúceho akceptované, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dodávkou či začatou dodávkou tovaru, tj. náklady na dopravu, spätnú prepravu, administratívny poplatok vo výške 40,- € bez DPH a ďalej paušálnu náhradu nákladov vo výške 10 % z ceny stornovaného tovaru bez DPH. V tomto prípade je možné storno objednávky vykonať len v lehote 3 dní od vyskladnenia (odovzdania k preprave) či prevzatí tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoužitý.

V.2 Prípadné vrátenie tovaru je možné vykonať pri tovare v sortimente predávajúceho v hodnote stornovaného alebo vráteného tovaru do 2000,- € bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vrátane je možné tovar vrátiť len po vzájomnej písomnej dohode kupujúceho a predávajúceho s tím, že ak bude storno zo strany predávajúceho akceptované, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dodávkou tj. náklady na dopravu, spätnú prepravu, administratívny poplatok vo výške 40,- € bez DPH a ďalej paušálnu náhradu nákladov vo výške 20 % z ceny stornovaného tovaru bez DPH. V tomto prípade je možné storno objednávky vykonať iba v lehote 30 dní od vyskladnenia (odovzdania k preprave) či prevzatí tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoužitý.

V.3 Akceptácia storna objednávky po dodaní tovaru kupujúcemu je zo strany predávajúceho podmienená kontrolou fyzického stavu tovaru pred začatím spätnej prepravy. Spôsob kontroly bude súčasťou vzájomnej písomnej dohody kupujúceho a predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že tovar rozbalený, poškodený, znečistený alebo skladovaný u kupujúceho dlhšie ako 3 mesiace nie je možné predávajúcemu vrátiť.

V.4 V prípade storna objednávky po dodaní tovaru kupujúcemu či prevzatí tovaru kupujúcim berie kupujúci na vedomie, že naloženie tovaru v mieste plnenia, ktorého sa týka storno objednávky, si zaisťuje vlastnými silami a na vlastné náklady kupujúci.

V.5 Zmeny a zrušenie objednávky pri službe poreze stenových lamiel

Zmeny v objednávke, prípadne jej zrušenie je možné z výrobných dôvodov prijať najneskôr následujúci pracovný deň (do 10. hodiny) po písomnom potvrdení zaregistrovania úhrady zálohovej platby predávajúcim. Zmeny objednávky uskutočnené písomne (e-mail: obchod@abler.sk ) najneskôr na druhý pracovný deň (do 10. hodiny) po písomnom potvrdení zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim sú spoplatnené manipulačným poplatkom 15 €. Zrušenie objednávky po 10. hodine druhého dňa od písomného potvrdenia zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim sú spoplatnené storno poplatkom vo výške 100% prijatej zálohovej platby.

V.6  Tovar upravovaný na mieru, ako narezané lamely na požadovanú dlžku, nie je možné vrátiť. Nemôžete vrátiť tovar, ktorý ste objednávali špeciálne pre vás a štandardne ho nepredávame.

Článok VI.

Kúpna cena a platobné podmienky

VI.1 Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru, v eurách s DPH podľa aktuálneho cenníka predávajúceho v čase odoslania objednávky, či uzavretia kúpnej zmluvy, alebo cena tovaru podľa ponuky zaslanej predávajúcim, prípadne zmluvným obchodným zástupcom predávajúceho, s uvedením dátumu platnosti takejto cenovej ponuky. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny cien, a to v nadväznosti na vývoj (zmenu) vstupných cien surovín použitých na výrobu tovarov alebo zmenu kurzu eura voči mene výrobcu tovaru.

VI.2 Súčasťou kúpnej ceny, ak nie je v ponuke uvedené inak, nie sú náklady na dopravu do miesta určeného kupujúcim. Dopravné je kalkulované osobitne podľa cenníka zmluvného dopravcu a kupujúci sa zaväzuje náklady na dopravu uhradiť oproti vystavenej faktúre. Ak objednávka potvrdená vrátane ceny za dopravu a kupujúci potom písomne (e-mailom, dopisom) požiada o dodanie tovaru v niekoľkých dielčích dodávkach, je kupujúci povinný tieto prepravné viacnáklady predávajúcemu uhradiť proti faktúre vystavenej kupujúcemu za takéto dielčie dodania. Tieto viacnáklady je kupujúci bez ďalšej akceptácie povinný uhradiť.

VI.3 Ak je dohodnuté, že kúpna cena tovaru zahŕňa aj jeho dopravu do miesta určenia, rozumie sa tým iba doprava pri jednorazovom odbere objednaného tovaru. Náklady na dopravu každého ďalšieho alebo čiastočného plnenia (dodania) je povinný uhradiť kupujúci podľa cenníka zmluvného dopravcu oproti vystavenej faktúre.

VI.4 Cena tovaru bude kupujúcemu fakturovaná faktúrou, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu. Kupujúci je povinný platiť fakturované čiastky predávajúcemu v lehotách splatnosti uvedených na faktúrach.

VI.5 Formy úhrady kúpnej ceny sú stanovené nasledovne:

 1. platba na zálohovú faktúru (platba vopred prevodom na účet predávajúceho)
  Vystavenú zálohovú faktúru zašle predávajúci kupujúcemu k uhradeniu na základe prijatia objednávky. Platba kupujúceho je považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. Potom je tovar uvoľnený zo skladu. Platba vopred nezakladá nárok kupujúceho na akúkoľvek zľavu z kúpnej ceny.
 2. platba na dobierku (platba pri prevzatí tovaru)
  Platba kupujúceho je uskutočnená v okamihu preberania tovaru od kupujúceho. Platba v hotovosti nezakladá nárok kupujúceho na akúkoľvek zľavu z kúpnej ceny.
 3. platba platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe platobnou kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments s.r.o. po dokončení transakcie.  

VI.6 V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek fakturovanej čiastky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu okrem zákonného úroku z omeškania vo výške upravenej príslušnými právnymi predpismi, aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania až do úplného uhradenia dlžnej čiastky.

VI.7 Kupujúci berie na vedomie, že ak sa dostane do omeškania s úhradou zálohovej faktúry, posúva sa termín dodania tovaru primerane na ďalší vhodný termín podľa kapacitných (prípadne dopravných) možností predávajúceho. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, nemôže byť predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru alebo služby.

VI.8 Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby z titulu prípadných nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov voči predávajúcemu. Nie je tiež oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho započítať svoje vlastné pohľadávky alebo pohľadávky postúpenej tretími osobami proti pohľadávkam predávajúceho.

VI.9 Ak nastanú pochybnosti o termíne doručenia faktúry kupujúcemu (ak nedostane kupujúci faktúru, dôjde k jej strate a pod.) platí, že zálohová faktúra bola doručená pri potvrdení objednávky predávajúcim alebo podpisom kúpnej zmluvy, faktúra pri podpise dodacieho listu alebo preberacieho protokolu. Kupujúci môže požiadať o vystavenie opisu faktúry - daňového dokladu, táto skutočnosť však nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ak nie je písomne dohodnuté inak.

VI.10 Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva k predávanému tovaru (výhrada vlastníctva), tzn. vlastnícke právo kupujúceho k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného uhradenia kúpnej ceny vrátane DPH a prípadných zmluvných pokút alebo sankcií za omeškanie so zaplatením kúpnej ceny.

Článok VII.

Dodacie podmienky

VII.1 Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy (doručením potvrdenej objednávky predávajúceho kupujúcemu). V prípade, že je tovar na sklade, je expedovaný – odovzdaný dopravcovi a dodacia lehota je do 14 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania (dodacej lehote) alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným, ktorý je schopný dodať v kratšej lehote. Tovar bude dodaný podľa vzájomne dohodnutých dopravných dispozícií, tj. na adresu (miesto plnenia) uvedenú v objednávke ako miesto určenia (miesto plnenia, dodania),odsúhlasené v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.

VII.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné omeškanie s termínom dodania, ktoré je zapríčinené vyššou mocou alebo nepredvídateľnými okolnosťami na strane dopravcu, ako je napr. porucha dopravného prostriedku, nepriechodnosť komunikácie, cestné zápchy a pod.

VII.3 Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať v dohodnutom termíne dodania (dohodnutej a predávajúcim potvrdenej dodacej lehote). Ak si kupujúci neodoberie tovar najneskôr do 14 pracovných dní po dohodnutom termíne dodania, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každý začatý deň omeškania s odberom (vyzdvihnutím) tovaru až do úplného vyzdvihnutia objednaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho účtovať kupujúcemu skladné, či prípadne vzniknutú škodu alebo ušlý zisk.

VII.4 Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená okamihom, keď predávajúci v súlade s dopravnými dispozíciami odovzdá tovar prvému prepravcovi na prepravu do miesta určenia alebo umožní kupujúcemu alebo tretej osobe splnomocnenej kupujúcim nakladať s tovarom. Ak bude dohodnuté ako miesto určenia sklad alebo prevádzkareň predávajúceho, platí, že kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba prevezme tovar v sklade alebo prevádzke predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v nadväznosti na dohodnutý spôsob dodania, a to v okamihu, keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu alebo v okamihu, kedy je kupujúcemu alebo tretej oprávnenej osobe splnomocnenej kupujúcim umožnené s tovarom nakladať.

VII.5 Predávajúci bude dodávať tovar v obvyklom obale zodpovedajúcom druhu tovaru (ochranné fólie, škatule, identifikačné a viazacie pásky a pod.), umožňujúce bezpečnú prepravu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

VII.6 Kupujúci je povinný upraviť jednotlivé množstvo predmetu zmluvy v písomnom pokyne na dodanie na celé balenia. Ak tak neurobí, je oprávnený tak urobiť predávajúci s tým, že objednávku tovaru zaokrúhli na celé balenia smerom hore.

VII.7 Tovar je dodávaný s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci splní riadne svoj záväzok dodať tovar, tzn., že tovar bude predávajúcim odovzdaný a kupujúcim prevzatý na základe zhodných vyhlásení strán uskutočnených v dodacom liste.

VII.8 Náklady na prepravu tovaru pri vývoze do zahraničia nie sú súčasťou kúpnej ceny tovaru. Skutočné náklady na prepravu sú vyúčtované kupujúcemu podľa cenníka dopravcu a kupujúci je povinný tieto náklady oproti vystavenej faktúre uhradiť. Spôsob a cena dopravy je individuálna.

VII.9 Štandardná dodacia lehota stenových lamiel a ďalšieho tovaru vyrábaného na mieru je zvyčajne 6 až 15 pracovných dní od zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim.

Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na krátkodobé predĺženie dodacej lehoty.

VII.10 Kvalita vyhotovenia porezu z dlžky lamiel

Napriek najvyššej snahe zabezpečiť maximálne kvalitný porez lamiel, môžu obsahovať nečistoty (prach, piliny...) alebo drobné nerovnosti pri hranách. Toto však nemá žiadny vplyv na kvalitu výrobku a takýto polotovar je potrebné kupujúcim dočistiť (suchou hadnrou, vysávačom) svojpomocne.

Predávajúci zaručuje presnosť skrátenia stenových lamiel +-2 mm.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

VIII.1 Reklamovať je možné len Tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

VIII.2 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu ihneď pri prevzatí (eventuálne po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa článku VII.4 týchto VOP).

VIII.3 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka od množstva, druhu alebo kvalitatívnych podmienok tovaru alebo jeho časti stanovených zmluvou alebo technickými normami, resp. inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VIII.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru spôsobené nedodržaním zásad a postupov doporučených predávajúcim či výrobcom, nedodržanie technických obmedzení plynúcich zo sprievodných dokumentov k tovaru, nesprávnou manipuláciou či spôsobom skladovania alebo nesprávnym umiestnením na stavbe.

VIII.5 Kvantitatívne vady alebo zámenu tovaru je povinný kupujúci uplatniť u predávajúceho ihneď pri preberaní tovaru a to písomnou formou v dodacom liste. K neskôr uplatneným reklamáciám nebude braný ohľad. Predávajúci vybavuje riadne uplatnenú a oprávnenú reklamáciu prioritne dodaním chýbajúceho tovaru, výmenou tovaru a dodaním náhradného tovaru. Kupujúci, ak nie je konečným odberateľom, je povinný nárok tretej strany vyplývajúci z uplatnenej vady tovaru uspokojovať prednostne výmenou tovaru, uspokojenie nároku vrátením kúpnej ceny je možné iba v prípade, že nie je možné nárok uspokojiť výmenou tovaru. V takomto prípade je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.

VIII.6 Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nenesie predávajúci, ale dopravca. V prípade, že je tovar zjavne poškodený pri preprave, je nutné s vodičom spísať škodový protokol s príslušnou fotodokumentáciou, v opačnom prípade sa má za to, že nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho odovzdaním tovaru prepravcovi.

VIII.7 Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku za akosť, tzn., že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý inak obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti, počas celej dĺžky trvania písomne poskytnutej záruky. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, resp. doručenia do miesta určenia. Kupujúci je povinný po dobu trvania záruky dodržiavať odporúčané postupy a technické obmedzenia plynúce zo sprievodných dokumentov (listiny obsahujúce postupy na nakladanie s tovarom, riadnemu užívaniu, technickú špecifikáciu a pod.), v prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci zbavený zodpovednosti za vady tovaru.

VIII.8 Ak dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v čase potvrdenia objednávky či uzavretie kúpnej zmluvy predvídať a ktoré predávajúcemu spôsobí prekážku v plnení jeho povinností, je predávajúci oprávnený posunúť dobu dodania o dobu nutnú k obnoveniu normálnej činnosti. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

VIII.9 Vo všetkých prípadoch okolnosti vylučujúce zodpovednosť vrátane nezavineného oneskorenia dodávok od výrobcu, dopravných porúch a podobných udalostí vyššej moci, ktoré narušia plnenie povinností predávajúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, že by bol povinný poskytnúť kupujúcemu náhradu škody. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených okolností, ktoré ohrozia dohodnutý termín plnenia, zaväzuje sa predávajúci informovať kupujúceho a prediskutovať s ním náhradný termín dodania resp. zrušenie objednávky.

Článok IX.

Záručné a skladovacie podmienky

IX.1 Spoločnosť poskytuje na dodaný tovar štandardnú záruku za akosť v dĺžke 24 mesiacov.

IX.2 Záruka v zmysle platných VOP znamená, že dodaný tovar bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému účelu alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

IX.3 Záručná doba začína bežať dňom, kedy predávajúci v súlade s dopravnými dispozíciami odovzdá tovar prvému prepravcovi k preprave do miesta určenia alebo umožní kupujúcemu či tretej osobe splnomocnenej kupujúcim nakladať s tovarom.

IX.4 Kupujúci je povinný po dobu trvania záruky dodržovať odporúčané zásady skladovania tovaru, manipulačné a aplikačné (inštalačné) postupy a technické obmedzenia plynúce zo sprievodných dokumentov (listiny obsahujúce postupy k nakladaniu s tovarom, riadnemu užívaniu, technickou špecifikáciou apod.). Hlavné zásady skladovania a manipulácie s tovarom sú nasledujúce:

 1. tovar musí byť uložený na vhodnom skladovacom priestore pri teplotách 5° - 30° Celzia, relatívnej vlhkosti 0 – 50%;
 2. tovar nesmie byť v priebehu skladovania vystavený prípadnému pôsobeniu biologických činiteľov (vegetácia, plesne, baktérie, hlodavce apod.);
 3. tovar nesmie byť v priebehu skladovania vystavený priamemu pôsobeniu slnečného svetla a prachovému spadu;
 4. tovar musí byť po celú dobu skladovania a manipulácie uložený v neporušenom originálnom
  obale;
 5. tovar nesmie byť v priebehu skladovania a manipulácie nadmerne zaťažovaný rovnakým alebo iným tovarom či zaťažením, pričom za nadmerné sa považuje také zaťaženie, ktoré vyvolá zmenu pôvodného tvaru tovaru;
 6. tovar, ktorý obsahuje adhéznu vrstvu určenú pre aktiváciu tlakom nesmie byť ukladaný ani manipulovaný spôsobom, ktorý by mohol túto adhéznu vrstvu v priebehu skladovania aktivovať;
 7. tovar musí byť manipulovaný spôsobom, pri ktorom nedôjde k porušeniu originálneho obalu, najmä nesmie byť vláčený alebo ťahaný po akomkoľvek podklade;

V prípade porušenia vyššie uvedených zásad záruka zaniká.
Záruka taktiež zaniká v prípade, ak nie je dodržaný technologický postup prípravných prác a použitých materiálov pred začatím obkladaní fasády, popis ktorého je dostupný aj na internetových stránkach predávajúceho.

Článok X.

Informácie o spracovaní osobných údajov

X.1 Spoločnosť, ktorá je Správcom osobných údajov, spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "Nariadenie"), osobné údaje zákazníkov (kupujúcich) a záujemcov o výrobky a služby spoločnosti (ďalej len "Zákazníci").

X.2 Predávajúci využíva zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

X.3 Osobné údaje sa musia spracovať za účelom identifikácie strán a plnenie zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenie a obrany práv a povinností zmluvných strán.

Takéto spracovanie umožňuje:

 1. článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a
 2. článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany.

X.4 Osobné údaje budú spracovávané Spoločnosťou za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie po dobu dlhšiu.

X.5 Zákazníci majú podľa Nariadenia právo:

 1. požadovať od Spoločnosti informáciu, aké osobné údaje o zákazníkovi Spoločnosť eviduje,
 2. vyžiadať si u Spoločnosti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 3. požadovať od Spoločnosti vymazanie týchto osobných údajov, tento výmaz Spoločnosť uskutoční, ak nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami Spoločnosti,
 4. na účinnú súdnu ochranu, ak má Zákazník za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 5. na prenosnosť údajov,
 6. požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 7. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 8. namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

X.6 Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany údajov sú prístupné pod odkazom: www.abler.sk/ochrana-osobnych-udajov dostupnom v internetovom obchode.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

XI.1 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodržania platobných podmienok kupujúcim.

XI.2 Predávajúci je oprávnený posielať mesačne kupujúcemu k odsúhlaseniu aktuálny stav svojich pohľadávok s kupujúcim (súpis neuhradených faktúr). Kupujúci sa zaväzuje súpis neuhradených faktúr najneskôr do 5 dní od doručenia potvrdiť a doručiť späť predávajúcemu. Pri nesplnení tejto povinnosti kupujúcim, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy či ďalších dodávok odstúpiť.

XI.3 Kupujúci berie na vedomie, že ak sa dostane do omeškania, je predávajúci oprávnený jeho platobnú disciplínu plynúcu zo vzájomných záväzkových vzťahov zaradiť do osobitného registra. Súhlas kupujúceho je udelený po dobu trvania záväzkového vzťahu s predávajúcim, prípadne do doby splnenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

XI.4 Prípadné právne spory budú riešené v súdnom konaní na príslušných súdoch Slovenskej republiky.

XI.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ak v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim nebolo dohodnuté inak. V ostatných veciach platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

XI.6 Platné a účinné znenie VOP je kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho (www.abler.sk) a tiež na každom predajnom mieste predávajúceho.

XI.7 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

XI.8 Kupujúci pred uskutočnením, resp. odoslaním objednávky je povinný sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP platných a účinných v čase uskutočnenia, resp. odoslania objednávky.Uskutočnením resp. odoslaním Objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po uskutočnení, resp. odoslaní Objednávky, ak mu ich Predávajúci zašle.

Tieto VOP sú platné a účinné od 08. 04. 2021.

Aktualizované: 6.12.2022

Marian Bartalos
konateľ spoločnosti

PREVÁDZKOVATEĽ

ABLER, s.r.o.
IČO: 44499396
DIČ: 2022723340
IČ DPH: SK2022723340

Malodvornícka cesta 209/2
929 01 Dunajská Streda
Slovensko

OZVITE SA NÁM
obchod@abler.sk
Po-Pi: 8:30-16:00
©2019 ABLER, s.r.o. | Všetky práva vyhradené
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk